Τι προβλέπει η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ

Κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή ως σχέδιο νόμου η συμφωνία μεταξύ Δημοσίου και ΟΛΠ για την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης, η οποία άνοιξε το δρόμο για την απόδοση του 16% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην Cosco.

“Η καθυστέρηση στην υλοποίηση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων επηρεάζει αρνητικά την ομαλή ολοκλήρωση των επενδυτικών δραστηριοτήτων στον λιμένα του Πειραιά.

Περαιτέρω, η μη έγκαιρη και ισόρροπη αντιμετώπιση του ζητήματος θα προκαλούσε διατάραξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Λ.Π. και θα προξενούσε ανεπιθύμητες πρόσθετες καθυστερήσεις, καθώς και άδηλες οικονομικές συνέπειες, αν, αντί της συμβατικής διευθέτησης που επιχειρείται με την αξιολογούμενη ρύθμιση, τα Μέρη προσέφευγαν στην διαιτητική επίλυση των διαφορών τους. Επιπροσθέτως, το Ελληνικό Δημόσιο θα επωμιζόταν ενδεχομένως δυσμενείς οικονομικές συνέπειες” σημειώνεται στη σχετική έκθεση.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις της αρχικής Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα με την έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους αναφέρονται: α) στην επιμήκυνση της διάρκειας της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου (επιπλέον πέντε έτη, με δυνατότητα παράτασης για ισόχρονο διάστημα εφόσον συντρέχουν λόγοι αναγόμενοι στα οριζόμενα Γεγονότα Αναστολής), β) στον χρόνο έναρξης της Δεύτερης Επενδυτικής Περιόδου, γ) στους όρους υλοποίησης των Υποχρεωτικών και μη Υποχρεωτικών Επενδύσεων και δ) στην απαλλαγή της ΟΛΠ ΑΕ από την καταβολή Ποινικών Ρητρών προς το Ελληνικό Δημόσιο, για τη μη ολοκλήρωση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων, στις ειδικά αναφερόμενες περιπτώσεις.

Γεγονότα αναστολής
Eιδικότερα, στο νομοσχέδιο ορίζονται οι αλλαγές στις ημερομηνίες εκπλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων από τους Κινέζους και η δυνατότητα παράτασης αυτών βάσει “γεγονότων αναστολής” για τα οποία δεν ευθύνεται ο ΟΛΠ. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται τριμηνιαία έκθεση προόδου, την οποία συντάσσει ο αρχικός ανεξάρτητος μηχανικός, στην οποία καταγράφονται τα γεγονότα αναστολής.

Τέτοια μπορεί να είναι δικαστικές αποφάσεις (αναστολή εκτέλεσης εργασιών, θέσπιση νέων όρων και προϋποθέσεων κλπ), θέματα αρμοδιότητας υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πχ εύρεση αρχαιοτήτων), διοικητικές αποφάσεις (πρόσθετες μελέτες, τροποποίηση μεθοδολογίας κατασκευής), ναυάγια.

Συνολικά οι δύο επενδυτικές περίοδοι στο λιμάνι μπορεί, με ενδεχόμενες παρατάσεις, λόγω των γεγονότων αναστολής, να διαρκέσουν 15 χρόνια.

Αντικατάσταση επενδύσεων
Παράλληλα, ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο ανεξάρτητος μηχανικός συμπεριλάβει στην τριμηνιαία έκθεση προόδου αναφορά περί ολικής ή μερικής αδυναμίας εκτέλεσης έργου/-ων Πρώτης/-ων Υποχρεωτικής/-ών Επένδυσης/-εων, οποιοδήποτε από τα δύο μέρη διατηρεί το δικαίωμα εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της Τριμηνιαίας Έκθεσης Προόδου του Ανεξάρτητου Μηχανικού, να εκκινήσει με πρωτοβουλία του καλόπιστη διαβούλευση με το άλλο μέρος είτε (α) για την αντικατάσταση της Πρώτης Υποχρεωτικής Επένδυσης/των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων με άλλο/-α έργο/-α ισόποσου (του εναπομείναντος) Κόστους Αναφοράς συμμετοχής ΟΛΠ, είτε (β) για την εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης για την ολοκλήρωση των έργων των υφιστάμενων Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων.

Ρητά, όμως, διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διευθέτηση δεν μπορεί να οδηγήσει στην απαλλαγή του ΟΛΠ από την υποχρέωση εκτέλεσης των έργων των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων, όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την ανωτέρω διευθέτηση.

Σε περίπτωση διαφωνίας είτε σε σχέση με την αναφορά του Ανεξάρτητου Μηχανικού ως προς την επέλευση του Γεγονότος Αναστολής ή/και τον προσδιορισμό της σχετικής διάρκειας αναστολής είτε σε σχέση με την υποδεικνυόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο λύση, καθένα από τα Μέρη μπορεί να προσφύγει σε ανεξάρτητο, πιστοποιημένο διαμεσολαβητή ο οποίος θα επιλεγεί κατόπιν κλήρωσης από τον κατάλογο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με την απαιτούμενη ειδικότητα.

Ο Διαμεσολαβητής θα ξεκινήσει διαβούλευση με τα Μέρη προκειμένου να εξευρεθεί λύση. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης εντός δέκα (10) ημερών από την παραπομπή της διαφωνίας στον Διαμεσολαβητή ή σε περίπτωση παράλειψης του σταδίου αυτού με συναίνεση των Μερών, οποιοδήποτε από τα Μέρη μπορεί να υποβάλει την διαφωνία ενώπιον του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ και του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής με στόχο η διαφωνία να επιλυθεί συμβιβαστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσδιορίζονται (α) δύο κατηγορίες Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων, δηλαδή αυτές που ορίζονται ως Προτεραιότητα Ι (οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας Ι) και αυτές που ορίζονται ως Προτεραιότητα ΙΙ (οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας ΙΙ).

Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, ο ΟΛΠ δεν μπορεί να τροποποιήσει τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας Ι. Ο ΟΛΠ μπορεί να προτείνει Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας II επιπροσθέτως ή στη θέση αυτών, ώστε να εκτελεστούν στη θέση αυτών. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6.2, ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας του ΕΔ μπορεί να απορρίψει προτεινόμενες σε αντικατάσταση από τον ΟΛΠ Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας II λόγω του ότι δεν συνάδουν με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα ή/και το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα ή/και ότι είναι ανεπαρκείς για την επίτευξη ή τη διατήρηση Ελάχιστων Επιπέδων Υπηρεσιών.

Το συνολικό κόστος αναφοράς (εξαιρουμένου του ΦΠΑ) για κάθε Πρώτη Υποχρεωτική Επένδυση (το Κόστος Αναφοράς) καθώς και το συνολικό Κόστος Αναφοράς για όλες τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις (το Συνολικό Κόστος Αναφοράς), ανέρχεται σε 293.783.800.

Δεύτερη επενδυτική περίοδος
Η δεύτερη Επενδυτική Περίοδος θα ξεκινήσει το αργότερο έως την δέκατη (10η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος, και σε κάθε περίπτωση δε το συντομότερο δυνατό αφού αυτό καταστεί δυνατό με βάση την πρόοδο των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων λαμβανομένης υπόψη της διαλειτουργικότητάς τους με τις Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της ΟΛΠ ΑΕ στον Ανεξάρτητο Μηχανικό η οποία θα περιληφθεί στην Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου που αυτός συντάσσει, και θα λήξει την δέκατη πέμπτη (15η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος.

Εντός της Δεύτερης Επενδυτικής Περιόδου, ο ΟΛΠ θα αναλάβει Υποχρεωτικές Επενδύσεις με συνολικό κόστος αναφοράς (εξαιρουμένου του ΦΠΑ) για όλες τις Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις που αντιστοιχεί σε :(α) € 56.000.000 · συν (β) ένα ποσό ίσο με το Ποσό Υστέρησης σε σχέση με την Πρώτη Επενδυτική Περίοδο

πηγή capital