Ισπανία – Εστειλε πλοία να ενωθούν με τις ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ

ÐÏËÕÅÈÍÉÊÇ ÄÉÁÊËÁÄÉÊÇ ÁÓÊÇÓÇ «DYNAMIC GUARD 21-II» Áðü ôçí ÄåõôÝñá 6 Ýùò ôçí ÐáñáóêåõÞ 10 Óåðôåìâñßïõ 2021 äéåîÞ÷èç óôçí ×þñá ìáò, óôçí èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ÄõôéêÜ ôçò ÊñÞôçò, ç ÐïëõåèíéêÞ ÍáôïúêÞ ¶óêçóç «DYNAMIC GUARD 21-II». Áíôéêåéìåíéêüò óêïðüò ôçò Þôáí ç ðñáêôéêÞ åîÜóêçóç ôùí óõììåôå÷üíôùí ìïíÜäùí ôçò Ìüíéìçò Óõììá÷éêÞò ÍáõôéêÞò Äýíáìçò «Standing NATO Maritime Group Two-SNMG-2» êáé ôçò ×þñáò ìáò óôçí åêôÝëåóç åðé÷åéñÞóåùí Çëåêôñïíéêïý ÐïëÝìïõ (ÇÐ) êáé Áíôéðõñáõëéêþí äéáäéêáóéþí, êáèþò êáé ç åðáýîçóç ôçò åðé÷åéñçóéáêÞò êáé ìá÷çôéêÞò éêáíüôçôáò êáé ôçò äéáëåéôïõñãéêüôçôáò ôùí áóêïõìÝíùí óå óõììá÷éêü ðëáßóéï êáé óå ñåáëéóôéêü ðåñéâÜëëïí ðïõ ðñïóïìïéÜæåé óõíèÞêåò ðïëëáðëÞò áðåéëÞò. Ïé ¸íïðëåò ÄõíÜìåéò (ÅÄ) óõììåôåß÷áí ìå ôéò ÖñåãÜôåò ÁÄÑÉÁÓ êáé ÍÁÂÁÑÉÍÏÍ, ôï Ðëïßï ÃåíéêÞò ÕðïóôÞñéîçò ÐÑÏÌÇÈÅÕÓ, ôï Ôá÷ý Ðåñéðïëéêü Êáôåõèõíüìåíùí ÂëçìÜôùí ÃÑÇÃÏÑÏÐÏÕËÏÓ, Ýíá Åëéêüðôåñï S-70B êáé ìá÷çôéêÜ áåñïóêÜöç F-16, åíþ ùò öéëïîåíïýóá ×þñá ç ÅëëÜäá ðáñåß÷å ëéìåíéêÝò åõêïëßåò óôçí ÍáõôéêÞ ÂÜóç ôçò Óïýäáò êáèþò êáé åîõðçñÝôçóç ôùí áåñïðïñéêþí ìÝóùí óôçí 115 ÐôÝñõãá ÌÜ÷çò óôçí ÊñÞôç. Óôçí ¶óêçóç óõììåôåß÷áí åðßóçò, ïé ìïíÜäåò ôçò SNMG-2 ITS VIRGINIO FASAN, TCG GOKSEADA, ESPS CANTABRIA êáèþò êáé ìÝóá ôïõ Äéáêëáäéêïý Åðéôåëåßïõ Çëåêôñïíéêïý ÐïëÝìïõ ôïõ ÍÁÔÏ (Joint Electronic Warfare Core Staff- JEWCS). Ç åí ëüãù ¶óêçóç Ýñ÷åôáé íá ðñïóôåèåß óôéò óõíåêðáéäåýóåéò êáé óõíåñãáóßåò ðïõ ó÷åäéÜæåé êáé äéåîÜãåé ôï ÃÅÅÈÁ ìå Ýìöáóç óôïí Çëåêôñïíéêü Ðüëåìï óôï áåñïíáõôéêü ðåñéâÜëëïí ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ôçò ÊñÞôçò ìå áíÜäåéîç ãéá ìéá áêüìá öïñÜ ôçò óôñáôçãéêÞò áîßáò ôùí óôñáôéùôéêþí åõêïëéþí êáé åãêáôáóôÜóåùí ôçò ÍÞóïõ óå äéáêëáäéêü åðßðåäï êáé äéáóõììá÷éêü ðëáßóéï.

Η Ισπανία έστειλε πολεμικά πλοία να ενωθούν με τις ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η ένταση στην περιοχή αυξάνεται, με αφορμή τη συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες.

Ένα ναρκαλιευτικό είναι ήδη καθ’ οδόν και μια φρεγάτα θα αποπλεύσει εντός των επόμενων τριών ή τεσσάρων ημερών, διευκρίνισε η Ρόμπλες στους δημοσιογράφους. Η ισπανική κυβέρνηση εξετάζει επίσης την πιθανότητα να στείλει μαχητικά αεροσκάφη στη Βουλγαρία.

Υπέρ της διπλωματίας
«Η Ρωσία δεν μπορεί να πει σε καμία χώρα τι να πει, για αυτό το ΝΑΤΟ θα προστατεύσει και θα υπερασπιστεί την κυριαρχία οποιασδήποτε χώρας μπορεί ή θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε η υπουργός.

Η Ρόμπλες τόνισε πάντως η Ισπανία προτιμά να δοθεί μια «αποκλειστικώς διπλωματική απάντηση» στην κρίση.

Συζήτησαν τη συντονισμένη απάντηση
Την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες και ο Αμερικανός ομόλογός του Άντονι Μπλίνκεν συζήτησαν τη συντονισμένη απάντηση της συμμαχίας στην απειλή που δέχεται η Ουκρανία από τη Ρωσία.

Η Δανία έχει ανακοινώσει επίσης ότι θα στείλει μια φρεγάτα στη Βαλτική και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσφέρθηκε να στείλει δυνάμεις στη Ρουμανία.

πηγή  in.gr