Ανακατατάξεις στην ασφαλιστική αγορά φέρνει η εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz

Σημαντικές ανακατατάξεις στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, αλλά και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, φέρνει η συμφωνία για την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης από τον όμιλο Allianz και η συνακόλουθη δημόσια πρόταση με τιμή 7,8 ευρώ ανά μετοχή.

Η ενιαία εταιρεία θα αποτελέσει τον πρώτο πάροχο Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα και σημειώνει ότι η συμφωνία αποτελεί ένδειξη ισχυρής δέσμευσης στην Ελληνική αγορά, ενισχύοντας την παρουσία της Allianz.

Η Αllianz υπέγραψε με διάφορους μετόχους συμφωνίες αγοραπωλησίας μετοχών, για την απόκτηση πριν το τέλος της Δημόσιας Πρότασης 19.181.256 μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης που εκπροσωπούν συνολικά το 72,2% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα :

1) Η πρώτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπογράφθηκε μεταξύ του Προτείνοντος και μετόχων της Ευρωπαϊκής Πίστης, μεταξύ των οποίων διευθυντικά στελέχη και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Γεωργακόπουλος, για την απόκτηση συνολικά 5.313.400 μετοχών της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 20.02% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

2) Η δεύτερη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπογράφθηκε μεταξύ του Προτείνοντος και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD) για την απόκτηση 4.125.552 μετοχών που εκπροσωπούν το 15,54% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Ευρωπαϊκής Πίστης.

3) Η τρίτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπογράφθηκε μεταξύ του Προτείνοντος και λοιπών μετόχων (συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων μελών της οικογένειας Γεωργακόπουλου) για την απόκτηση 9.742.304 μετοχών που εκπροσωπούν το 36,71% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Ευρωπαϊκής Πίστης.

Όπως σημειώνεται, στα απώτερα σχέδια του Προτείνοντος είναι η ενοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας με αυτές της θυγατρικής του ομίλου Allianz στην Ελλάδα με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Χρήστο Γεωργακόπουλο, η διατήρηση του ονόματος της Εταιρείας και η ενίσχυση του ρόλου του ομίλου Allianz στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και εφόσον ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Ευρωπαϊκής Πίστης, ο Προτείνων:

(α) Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

(β) Θα υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (το «Δικαίωμα Εξόδου»).
Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Η Allianz θα καταβάλει 7,80 ευρώ ανά μετοχή ή περίπου 207 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει όλες τις μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης μέσω των SPAs και της συνδυασμένης Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (ΠΔΠ). Όταν ληφθούν οι εγκρίσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Allianz θα προχωρήσει στη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου που θα έχει εγκριθεί καθώς και την ΠΔΠ για τις μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης στην ίδια τιμή. Κατά το χρονικό αυτό σημείο, οι μέτοχοι θα μπορέσουν να προσφέρουν τις μετοχές τους εντός της περιόδου αποδοχής της ΠΔΠ.

Η ενιαία εταιρεία που θα προκύψει από τη συνένωση της Allianz Hellas με την Ευρωπαϊκή Πίστη, θα καταλάβει την πρώτη θέση στις Γενικές Ασφαλίσεις, θα αποτελέσει τον πέμπτο σε κατάταξη πάροχο ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με βάση τα ακαθάριστα ασφάλιστρα και τον πέμπτο στους κλάδους ασφάλισης Ζωής & Υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να επιδιώξει περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελληνική αγορά και να επεκταθεί μέσω προσφορών νέων προϊόντων, καναλιών διανομής και πελατολογίου. Κατόπιν ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ο Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης θα αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ενιαία εταιρεία.

πηγή  cnn.gr