Στα 742 εκατ. ευρώ οι δανειακές υποχρεώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών

Οι δανειακές υποχρεώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών στις 31 Δεκεμβρίου 2022 διαμορφώθηκαν σε 742 εκατ. ευρώ, από 683 εκατ. ευρώ που ήταν το 2021, παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά 9%, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της XRTC, πρόεδρος της οποίας είναι ο Γιώργος Ξηραδάκης.

Η αύξηση οφείλεται σε μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους 55 εκατ. ευρώ, που σύναψε ο όμιλος Attica με τραπεζικό ίδρυμα, διάρκειας 5 ετών και στους ανεξόφλητους τόκους της ΑΝΕΚ.

Η ΑΝΕΚ LINES έχει υποχρεωθεί να αναταξινομήσει τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε βραχυπρόθεσμες από τις 31.12.2018, αφού δεν κατάφερε να εξυπηρετήσει το δανεισμό της και βάσει των σχετικών συμβάσεων, η μη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων συνιστά μη τήρηση των όρων, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρέωση της εταιρίας για πλήρη αποπληρωμή των δανείων.

Ως εκ τούτου, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις στις 31.12.2022 ανήλθαν σε 269,5 εκατ. ευρώ, έναντι 260,1 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2021 και είναι προσαυξημένες με τους ανεξόφλητους τόκους της χρήσης 2022.

Με την αναμενόμενη ολοκλήρωση της συμφωνίας Πειραιώς, Alpha Bank και των πιστωτών της ΑΝΕΚ για την έκταση της απομείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της, η ΑΝΕΚ θα διασωθεί.

Το πλάνο περιλαμβάνει την εξαγορά των δανείων της Alpha Bank προς την ΑΝΕΚ από την Πειραιώς, η οποία κατόπιν, μαζί με τους υπόλοιπους πιστωτές, θα αναχρηματοδοτήσει τον εναπομείναντα απομειωμένο δανεισμό και θα τον μεταφέρει στη νέα μεγεθυμένη Attica.

Η υπό συζήτηση συμφωνία προβλέπει σημαντική απομείωση του τραπεζικού δανεισμού, έως και κατά 150 εκατ. και τη διασφάλιση της εξόφλησης των προμηθευτών στο ακέραιο.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Attica ανέρχεται σε 497,7 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι €481,6 εκατ. το 2021.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ έχουν 6,992,000.00 ευρώ βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό.

πηγή  mononews